DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีการแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่างน้อย 2 นาที ทุกวัน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ วัยทำงานทั้งหมด
(25-59 ปี)
จำนวนผู้ที่มีการแปรงฟันก่อนนอน
ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
นานอย่างน้อย 2 นาที ทุกวัน
(คน)
จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ
(คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ:
ที่มา: ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักทันตสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล : 1 มกราคม 2513