DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี45,3291,6813.7138,2751,2673.3132,4589542.9426,3769623.65
 กาญจนบุรี46,6962,6135.6043,4902,3145.3235,7841,9425.4336,5652,1805.96
 สุพรรณบุรี44,8211,7453.8941,2591,5713.8136,6131,3963.8133,7031,4514.31
 นครปฐม46,8851,6503.5243,7001,3573.1132,8041,0653.2526,1629653.69
 สมุทรสาคร22,5031,1024.9017,6277774.4116,4277874.7913,5356955.13
 สมุทรสงคราม7,3672873.906,6412523.795,5812133.824,3811463.33
 เพชรบุรี21,8187053.2320,6896633.2019,6396823.4719,0317103.73
 ประจวบคีรีขันธ์23,4051,2865.4921,5801,0434.8318,0049325.1816,9198224.86
 รวมทั้งหมด258,82411,0694.28233,2619,2443.96197,3107,9714.04176,6727,9314.49
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564