DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุภาพ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เขต 1367,316.00 16,709.00 4.55
2เขต 2230,397.00 1,235.00 0.54
3เขต 3179,662.00 6,670.00 3.71
4เขต 4334,465.00 980.00 0.29
5เขต 5327,276.00 17,533.00 5.36
6เขต 6479,616.00 10,519.00 2.19
7เขต 7299,805.00 9,503.00 3.17
8เขต 8341,789.00 4,034.00 1.18
9เขต 9429,192.00 3,157.00 0.74
10เขต 10312,562.00 7,444.00 2.38
11เขต 11323,887.00 505.00 0.16
12เขต 12438,499.00 0.00 0.00
13รวมทั้งหมด4,064,466.00 78,289.00 1.93


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 4 กรกฎาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565