DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุภาพ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เขต 1191,525.00 1,704.00 0.89
2เขต 2126,279.00 0.00 0.00
3เขต 3118,004.00 2,194.00 1.86
4เขต 4214,966.00 378.00 0.18
5เขต 5214,240.00 6,623.00 3.09
6เขต 6247,536.00 1,212.00 0.49
7เขต 7183,706.00 4,621.00 2.52
8เขต 8226,364.00 0.00 0.00
9เขต 9287,583.00 1,629.00 0.57
10เขต 10209,268.00 0.00 0.00
11เขต 11201,541.00 347.00 0.17
12เขต 12205,029.00 0.00 0.00
13รวมทั้งหมด2,426,041.00 18,708.00 0.77


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 25 มกราคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565