DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุภาพ เด็กนักเรียน ป.1-6
(B)
ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
(A)
ร้อยละ
1เขต 1304,120.00 8,828.00 2.90
2เขต 2185,376.00 746.00 0.40
3เขต 3160,146.00 2,308.00 1.44
4เขต 4251,867.00 955.00 0.38
5เขต 5266,820.00 6,377.00 2.39
6เขต 6343,142.00 6,770.00 1.97
7เขต 7256,298.00 10,854.00 4.23
8เขต 8199,178.00 314.00 0.16
9เขต 9365,025.00 3,404.00 0.93
10เขต 10286,321.00 399.00 0.14
11เขต 11261,737.00 1,032.00 0.39
12เขต 12367,065.00 0.00 0.00
13รวมทั้งหมด3,247,095.00 41,987.00 1.29


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 11 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564