DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก


ตารางข้อมูล ผลการสำรวจ
# ปี กลุ่มวัย ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
12562นักเรียน ม.5 ชาย 84.60
22562นักเรียน ม.5 หญิง 69.20
32562นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 77.60
42562นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 67.30
52561นักเรียน ม.2 ชาย 83.30
62561นักเรียน ม.2 หญิง 66.70
72561นักเรียน ม.5 ชาย 78.60
82561นักเรียน ม.5 หญิง 71.40
92561นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 75.00
102561นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 67.10
112560นักเรียน ม.2 ชาย 77.50
122560นักเรียน ม.2 หญิง 80.90
132560นักเรียน ม.5 ชาย 76.50
142560นักเรียน ม.5 หญิง 71.00
152560นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 69.50
162560นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 65.70
172559นักเรียน ม.2 ชาย 74.40
182559นักเรียน ม.2 หญิง 68.00
192559นักเรียน ม.5 ชาย 75.00
202559นักเรียน ม.5 หญิง 67.70
212559นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 67.40
222559นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 61.80
232558นักเรียน ม.2 ชาย 75.00
242558นักเรียน ม.2 หญิง 66.70
252558นักเรียน ม.5 ชาย 76.20
262558นักเรียน ม.5 หญิง 70.60
272558นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 62.80
282558นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 52.80
292557นักเรียน ม.2 ชาย 65.70
302557นักเรียน ม.2 หญิง 55.00
312557นักเรียน ม.5 ชาย 68.50
322557นักเรียน ม.5 หญิง 54.60
332557นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 64.70
342557นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 52.00

ที่มา : DoH Dashboard (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์)
วันที่ประมวลผล :15 มิถุนายน 2563
กลุ่มเป้าหมาย 255725582559256025612562
นักเรียน ม.2 ชาย 65.7075.0074.4077.5083.30
นักเรียน ม.2 หญิง 55.0066.7068.0080.9066.70
นักเรียน ม.5 ชาย 68.5076.2075.0076.5078.6084.60
นักเรียน ม.5 หญิง 54.6070.6067.7071.0071.4069.20
นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 64.7062.8067.4069.5075.0077.60
นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 52.0052.8061.8065.7067.1067.30

ที่มา : DoH Dashboard (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์)
วันที่ประมวลผล :15 มิถุนายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565