DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก


ตารางข้อมูล ผลการสำรวจ
# ปี กลุ่มวัย ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
12562นักเรียน ม.5 ชาย 77.60
22562นักเรียน ม.5 หญิง 80.00
32562นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 72.40
42562นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 77.60
52561นักเรียน ม.2 ชาย 62.50
62561นักเรียน ม.2 หญิง 64.60
72561นักเรียน ม.5 ชาย 75.00
82561นักเรียน ม.5 หญิง 79.00
92561นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 71.40
102561นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 75.10
112560นักเรียน ม.2 ชาย 59.70
122560นักเรียน ม.2 หญิง 66.70
132560นักเรียน ม.5 ชาย 74.10
142560นักเรียน ม.5 หญิง 76.90
152560นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 69.50
162560นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 74.60
172559นักเรียน ม.2 ชาย 63.50
182559นักเรียน ม.2 หญิง 67.70
192559นักเรียน ม.5 ชาย 71.90
202559นักเรียน ม.5 หญิง 73.00
212559นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 67.00
222559นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 70.30
232558นักเรียน ม.2 ชาย 70.00
242558นักเรียน ม.2 หญิง 63.60
252558นักเรียน ม.5 ชาย 70.30
262558นักเรียน ม.5 หญิง 71.10
272558นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 64.60
282558นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 65.90
292557นักเรียน ม.2 หญิง 62.50
302557นักเรียน ม.5 ชาย 65.00
312557นักเรียน ม.5 หญิง 64.20
322557นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 61.20
332557นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 62.30

ที่มา : DoH Dashboard (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์)
วันที่ประมวลผล :15 มิถุนายน 2563
กลุ่มเป้าหมาย 255725582559256025612562
นักเรียน ม.2 ชาย 70.0063.5059.7062.50
นักเรียน ม.2 หญิง 62.5063.6067.7066.7064.60
นักเรียน ม.5 ชาย 65.0070.3071.9074.1075.0077.60
นักเรียน ม.5 หญิง 64.2071.1073.0076.9079.0080.00
นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 61.2064.6067.0069.5071.4072.40
นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 62.3065.9070.3074.6075.1077.60

ที่มา : DoH Dashboard (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์)
วันที่ประมวลผล :15 มิถุนายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565