DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละวัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์ (นักเรียนระดับชั้น ม.5 หรือ ปวช. ปีที่ 2)


ตารางข้อมูล ผลการสำรวจ
# ปี กลุ่มวัย ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
12562นักเรียน ม.5 ชาย 24.40
22562นักเรียน ม.5 หญิง 16.20
32562นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 41.30
42562นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 39.20
52561นักเรียน ม.5 ชาย 24.10
62561นักเรียน ม.5 หญิง 16.90
72561นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 39.90
82561นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 41.60
92560นักเรียน ม.5 ชาย 25.90
102560นักเรียน ม.5 หญิง 17.70
112560นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 41.00
122560นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 43.60
132559นักเรียน ม.5 ชาย 23.60
142559นักเรียน ม.5 หญิง 18.70
152559นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 43.20
162559นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 44.90
172558นักเรียน ม.5 ชาย 25.90
182558นักเรียน ม.5 หญิง 18.20
192558นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 46.30
202558นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 48.20
212557นักเรียน ม.5 ชาย 24.20
222557นักเรียน ม.5 หญิง 18.90
232557นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 46.00
242557นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 47.10

ที่มา : DoH Dashboard (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์)
วันที่ประมวลผล :15 มิถุนายน 2563
กลุ่มเป้าหมาย 255725582559256025612562
นักเรียน ม.5 ชาย 24.2025.9023.6025.9024.1024.40
นักเรียน ม.5 หญิง 18.9018.2018.7017.7016.9016.20
นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย 46.0046.3043.2041.0039.9041.30
นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง 47.1048.2044.9043.6041.6039.20

ที่มา : DoH Dashboard (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์)
วันที่ประมวลผล :15 มิถุนายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565