DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้

เลือกปีงบประมาณ


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ผลิตภัณฑ์สำคัญ เป้าหมาย จำนวนผู้ตอบ ความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละความพึงพอใจ (ภูมิภาค)
เหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
1รวมทั้งหมด000NAN0.000.000.000.00

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย


วันที่ประมวลผล: -
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565