DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละพฤติกรรมการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพิ่มขึ้น


# ตัวชี้วัด 256225632564
ร้อยละพฤติกรรมการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพิ่มขึ้น 80.0583.570
ตารางข้อมูลรายปีจำแนกรายกลุ่ม
ปีงบประมาณ เป้าหมาย การคัดกรองความดันโลหิตสูง กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป(ร้อยละ) เป้าหมาย การคัดกรองเบาหวาน กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป(ร้อยละ) เป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์(ร้อยละ) เป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก(ร้อยละ)
256289.7687.8188.4286.2175.0470.2879.7675.90
256389.7689.8988.4288.5575.0476.5579.7679.30
256489.76-88.42-75.04-79.76-
256589.76-88.42-75.04-79.76-

หมายเหตุ:

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย

วันที่ประมวลผล :1 เมษายน 2563 08:30 น.