DoH Dashboard กรมอนามัย

ปิรามิดประชากร รวมทั้งหมด ปี 2563

ปิรามิดประชากร รวมทั้งหมด ปี 2563
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี1,051,560985,6962,037,256
5-9 ปี1,442,3861,352,7682,795,154
10-14 ปี1,649,8551,545,9743,195,829
15-19 ปี1,659,0291,569,9823,229,011
20-24 ปี1,666,1891,586,7433,252,932
25-29 ปี1,441,4581,424,1712,865,629
30-34 ปี1,332,6061,313,4782,646,084
35-39 ปี1,424,1931,413,3252,837,518
40-44 ปี1,512,8951,586,1093,099,004
45-49 ปี1,636,0171,792,0353,428,052
50-54 ปี1,681,6361,893,4333,575,069
55-59 ปี1,575,4391,793,0683,368,507
60-64 ปี1,283,0391,501,2012,784,240
65-69 ปี1,001,1041,211,0302,212,134
70-74 ปี692,442860,7301,553,172
75-79 ปี453,289597,4701,050,759
80-84 ปี304,516443,396747,912
85-89 ปี156,128249,522405,650
90-94 ปี59,187101,055160,242
95-99 ปี16,81227,32444,136
100 ปีขึ้นไป8,36310,38618,749
รวม22,048,14323,258,89645,307,039
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563