DoH Dashboard กรมอนามัย

ปิรามิดประชากร รวมทั้งหมด ปี 2562

ปิรามิดประชากร รวมทั้งหมด ปี 2562
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี1,253,7591,176,1802,429,939
5-9 ปี1,501,3781,406,5782,907,956
10-14 ปี1,684,5541,578,7323,263,286
15-19 ปี1,660,5131,577,4293,237,942
20-24 ปี1,672,0181,602,3923,274,410
25-29 ปี1,427,6191,420,4652,848,084
30-34 ปี1,357,9321,332,5242,690,456
35-39 ปี1,460,5431,459,4352,919,978
40-44 ปี1,551,8461,635,9103,187,756
45-49 ปี1,663,9711,827,6613,491,632
50-54 ปี1,701,4921,916,4613,617,953
55-59 ปี1,538,0771,746,6623,284,739
60-64 ปี1,223,8761,438,4162,662,292
65-69 ปี959,9031,162,8752,122,778
70-74 ปี636,554791,5171,428,071
75-79 ปี430,761575,8331,006,594
80-84 ปี278,864411,979690,843
85-89 ปี137,631223,171360,802
90-94 ปี49,73684,422134,158
95-99 ปี14,04422,51636,560
100 ปีขึ้นไป7,3018,78616,087
รวม22,212,37223,399,94445,612,316
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562