DoH Dashboard กรมอนามัย

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2563

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2563
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี122,912115,626238,538
5-9 ปี152,861142,751295,612
10-14 ปี168,752158,411327,163
15-19 ปี167,864158,006325,870
20-24 ปี164,667157,357322,024
25-29 ปี149,260149,417298,677
30-34 ปี140,781143,562284,343
35-39 ปี134,574139,112273,686
40-44 ปี125,450136,662262,112
45-49 ปี125,764140,902266,666
50-54 ปี120,661136,929257,590
55-59 ปี110,959126,640237,599
60-64 ปี81,43796,788178,225
65-69 ปี66,96782,527149,494
70-74 ปี46,17059,129105,299
75-79 ปี32,47443,84176,315
80-84 ปี23,25035,50358,753
85-89 ปี12,04020,68432,724
90-94 ปี5,0708,91413,984
95-99 ปี1,3842,4293,813
100 ปีขึ้นไป4077571,164
รวม1,953,7042,055,9474,009,651
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563