DoH Dashboard กรมอนามัย

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2563

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2563
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี88,36883,213171,581
5-9 ปี120,411112,267232,678
10-14 ปี134,596125,785260,381
15-19 ปี126,776119,032245,808
20-24 ปี133,342121,618254,960
25-29 ปี121,517118,985240,502
30-34 ปี114,749116,450231,199
35-39 ปี118,934120,814239,748
40-44 ปี121,076128,579249,655
45-49 ปี126,331136,335262,666
50-54 ปี123,727133,041256,768
55-59 ปี109,541120,005229,546
60-64 ปี82,29193,437175,728
65-69 ปี61,78574,807136,592
70-74 ปี44,55255,921100,473
75-79 ปี31,91941,92273,841
80-84 ปี23,30834,35957,667
85-89 ปี12,97421,53334,507
90-94 ปี5,2389,70414,942
95-99 ปี1,4122,7724,184
100 ปีขึ้นไป6481,0481,696
รวม1,703,4951,771,6273,475,122
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563