DoH Dashboard กรมอนามัย

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2563

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2563
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี91,64986,335177,984
5-9 ปี117,929111,166229,095
10-14 ปี132,379124,606256,985
15-19 ปี135,278128,403263,681
20-24 ปี127,810121,581249,391
25-29 ปี100,87498,468199,342
30-34 ปี92,72584,033176,758
35-39 ปี98,91889,534188,452
40-44 ปี109,249108,745217,994
45-49 ปี129,482133,477262,959
50-54 ปี129,947134,488264,435
55-59 ปี113,575119,428233,003
60-64 ปี93,231101,707194,938
65-69 ปี73,38083,527156,907
70-74 ปี53,01463,211116,225
75-79 ปี34,12143,98778,108
80-84 ปี20,23229,81250,044
85-89 ปี10,08616,39126,477
90-94 ปี3,4916,0039,494
95-99 ปี8881,4852,373
100 ปีขึ้นไป265404669
รวม1,668,5231,686,7913,355,314
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563