DoH Dashboard กรมอนามัย

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2563

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2563
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี117,654110,838228,492
5-9 ปี161,640152,047313,687
10-14 ปี186,867174,214361,081
15-19 ปี188,827179,284368,111
20-24 ปี169,099160,801329,900
25-29 ปี120,014118,153238,167
30-34 ปี106,522106,659213,181
35-39 ปี119,809124,703244,512
40-44 ปี139,207153,381292,588
45-49 ปี161,348185,589346,937
50-54 ปี168,720196,466365,186
55-59 ปี163,145187,740350,885
60-64 ปี135,346158,113293,459
65-69 ปี111,807133,239245,046
70-74 ปี83,675102,569186,244
75-79 ปี53,30270,157123,459
80-84 ปี35,51051,57287,082
85-89 ปี17,66328,19245,855
90-94 ปี6,35411,38517,739
95-99 ปี1,4912,8094,300
100 ปีขึ้นไป7021,1881,890
รวม2,248,7022,409,0994,657,801
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563