DoH Dashboard กรมอนามัย

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2563

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2563
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี109,532103,418212,950
5-9 ปี144,241136,523280,764
10-14 ปี162,823154,595317,418
15-19 ปี168,160161,168329,328
20-24 ปี167,183161,358328,541
25-29 ปี136,568136,471273,039
30-34 ปี123,392118,655242,047
35-39 ปี142,261134,094276,355
40-44 ปี158,405158,644317,049
45-49 ปี175,646181,108356,754
50-54 ปี171,835180,588352,423
55-59 ปี147,185157,036304,221
60-64 ปี119,919133,975253,894
65-69 ปี89,485103,503192,988
70-74 ปี62,32474,651136,975
75-79 ปี38,07948,77186,850
80-84 ปี21,23130,96052,191
85-89 ปี10,37416,32426,698
90-94 ปี3,8445,9449,788
95-99 ปี1,0161,5792,595
100 ปีขึ้นไป4776081,085
รวม2,153,9802,199,9734,353,953
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563