DoH Dashboard กรมอนามัย

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2563

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2563
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี84,11577,962162,077
5-9 ปี113,331106,048219,379
10-14 ปี126,497119,550246,047
15-19 ปี131,042124,179255,221
20-24 ปี130,276121,511251,787
25-29 ปี113,031106,389219,420
30-34 ปี99,97794,143194,120
35-39 ปี109,129102,491211,620
40-44 ปี123,380126,420249,800
45-49 ปี147,329159,747307,076
50-54 ปี152,378166,907319,285
55-59 ปี132,921146,923279,844
60-64 ปี112,022126,373238,395
65-69 ปี88,847104,843193,690
70-74 ปี67,04482,590149,634
75-79 ปี39,41852,86892,286
80-84 ปี21,02532,66953,694
85-89 ปี9,44316,58026,023
90-94 ปี3,1585,4908,648
95-99 ปี7681,3052,073
100 ปีขึ้นไป313424737
รวม1,805,4441,875,4123,680,856
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563