DoH Dashboard กรมอนามัย

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2563

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2563
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี91,78585,563177,348
5-9 ปี149,187138,760287,947
10-14 ปี170,739160,352331,091
15-19 ปี168,916159,829328,745
20-24 ปี182,911181,140364,051
25-29 ปี166,151172,353338,504
30-34 ปี155,689167,562323,251
35-39 ปี171,447186,397357,844
40-44 ปี176,908195,374372,282
45-49 ปี178,495203,306381,801
50-54 ปี176,268202,550378,818
55-59 ปี154,476181,246335,722
60-64 ปี115,101140,878255,979
65-69 ปี87,467112,617200,084
70-74 ปี59,76177,299137,060
75-79 ปี41,31155,32996,640
80-84 ปี29,80642,81972,625
85-89 ปี15,16123,74238,903
90-94 ปี6,13110,67416,805
95-99 ปี2,0003,3015,301
100 ปีขึ้นไป1,2081,4282,636
รวม2,300,9182,502,5194,803,437
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563