DoH Dashboard กรมอนามัย

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี82,00476,144158,148
5-9 ปี118,714111,934230,648
10-14 ปี138,639129,162267,801
15-19 ปี139,082130,550269,632
20-24 ปี147,020141,077288,097
25-29 ปี136,601134,045270,646
30-34 ปี128,883125,866254,749
35-39 ปี136,933134,754271,687
40-44 ปี144,875149,397294,272
45-49 ปี146,372160,820307,192
50-54 ปี147,654171,740319,394
55-59 ปี140,585166,954307,539
60-64 ปี112,098138,420250,518
65-69 ปี89,253114,036203,289
70-74 ปี60,99680,198141,194
75-79 ปี40,86156,58497,445
80-84 ปี29,70344,88574,588
85-89 ปี14,68625,35340,039
90-94 ปี5,77811,07616,854
95-99 ปี1,7573,1414,898
100 ปีขึ้นไป5999031,502
รวม1,963,0932,107,0394,070,132
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563