DoH Dashboard กรมอนามัย

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2563

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2563
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี69,61765,616135,233
5-9 ปี107,518100,416207,934
10-14 ปี131,985122,921254,906
15-19 ปี139,662133,295272,957
20-24 ปี153,948155,240309,188
25-29 ปี135,600135,776271,376
30-34 ปี125,466124,526249,992
35-39 ปี137,325136,899274,224
40-44 ปี143,106150,273293,379
45-49 ปี146,727162,907309,634
50-54 ปี152,577176,989329,566
55-59 ปี140,858168,608309,466
60-64 ปี110,231137,344247,575
65-69 ปี84,116110,997195,113
70-74 ปี56,65476,307132,961
75-79 ปี39,14255,35294,494
80-84 ปี29,12742,05971,186
85-89 ปี15,52823,24338,771
90-94 ปี6,7049,78516,489
95-99 ปี2,6502,9765,626
100 ปีขึ้นไป2,5141,8324,346
รวม1,931,0552,093,3614,024,416
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563