DoH Dashboard กรมอนามัย

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี44,85541,57586,430
5-9 ปี65,10060,680125,780
10-14 ปี76,90871,916148,824
15-19 ปี74,48469,296143,780
20-24 ปี73,11666,643139,759
25-29 ปี62,00360,771122,774
30-34 ปี57,57954,167111,746
35-39 ปี60,19857,409117,607
40-44 ปี67,28067,682134,962
45-49 ปี72,99878,284151,282
50-54 ปี80,30592,320172,625
55-59 ปี81,26994,606175,875
60-64 ปี68,06882,320150,388
65-69 ปี57,72670,564128,290
70-74 ปี39,49349,80289,295
75-79 ปี26,54435,34261,886
80-84 ปี18,80527,30746,112
85-89 ปี9,33714,67024,007
90-94 ปี3,2085,9109,118
95-99 ปี8511,5412,392
100 ปีขึ้นไป316524840
รวม1,040,4431,103,3292,143,772
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563