DoH Dashboard กรมอนามัย

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2563

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2563
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี60,17556,196116,371
5-9 ปี78,56073,579152,139
10-14 ปี91,84385,626177,469
15-19 ปี89,71184,859174,570
20-24 ปี87,43176,683164,114
25-29 ปี73,19568,616141,811
30-34 ปี65,58763,336128,923
35-39 ปี68,96568,022136,987
40-44 ปี77,19281,905159,097
45-49 ปี86,61096,640183,250
50-54 ปี93,129108,166201,295
55-59 ปี93,879110,452204,331
60-64 ปี79,57093,899173,469
65-69 ปี64,00676,525140,531
70-74 ปี42,67252,90595,577
75-79 ปี28,13336,65064,783
80-84 ปี18,85027,59146,441
85-89 ปี9,54415,53025,074
90-94 ปี3,2225,8689,090
95-99 ปี8481,4382,286
100 ปีขึ้นไป324494818
รวม1,213,4461,284,9802,498,426
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563