DoH Dashboard กรมอนามัย

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2563

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2563
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี88,89483,210172,104
5-9 ปี112,894106,597219,491
10-14 ปี127,827118,836246,663
15-19 ปี129,227122,081251,308
20-24 ปี129,386121,734251,120
25-29 ปี126,644124,727251,371
30-34 ปี121,256114,519235,775
35-39 ปี125,700119,096244,796
40-44 ปี126,767129,047255,814
45-49 ปี138,915152,920291,835
50-54 ปี164,435193,249357,684
55-59 ปี187,046213,430400,476
60-64 ปี173,725197,947371,672
65-69 ปี126,265143,845270,110
70-74 ปี76,08786,148162,235
75-79 ปี47,98556,667104,652
80-84 ปี33,66943,86077,529
85-89 ปี19,29227,28046,572
90-94 ปี6,98910,30217,291
95-99 ปี1,7472,5484,295
100 ปีขึ้นไป5907761,366
รวม2,065,3402,168,8194,234,159
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563