DoH Dashboard กรมอนามัย

การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (รายหมวดสะสม)

หมวดที่ หมวด ผลงาน ปีที่ผ่านการประเมิน
1 การนําองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่าน 2559
2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ ผ่าน 2563
3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -
4 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ ผ่าน 2561
5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่าน 2562
6 กระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม -
หน่วยนับ : หมวด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
เป้าหมาย(สะสม) 1 2 3 4 5 6
ผลงาน(สะสม) 1 1 2 3 4 4
หมวดที่ผ่าน หมวดที่ 1 - หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 2 -
หมายเหตุ :
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด :
หมวด 1 - ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวด 2 - ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
หมวด 3 - ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 -ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
หมวด 5 - ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 - ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

วันที่ประมวลผล: 24 กันยายน 2563