DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขต 1207,15724,67311.91225,10928,23012.54226,97027,92512.30136,89315,66011.44
 เขต 2124,69413,23210.61130,09214,42411.09139,80315,97011.4280,7408,80510.91
 เขต 3116,64810,9119.35121,49912,47110.26130,01914,15310.8977,9547,86610.09
 เขต 4128,57316,20212.60141,57318,91913.36147,51419,55613.2687,56411,48813.12
 เขต 5177,69716,9729.55191,18019,53010.22202,29920,71010.24130,33912,2159.37
 เขต 6202,01920,0429.92220,99323,71310.73223,86524,04110.74128,82912,5859.77
 เขต 7215,98115,7607.30224,63617,3507.72230,47719,2368.35118,2378,7387.39
 เขต 8225,33021,5449.56241,24725,04510.38252,17626,31710.44148,23214,6999.92
 เขต 9326,56130,8779.46331,48533,19110.01345,22534,2009.91178,74016,3979.17
 เขต 10183,32415,6118.52183,96416,7049.08185,64716,7879.04113,9659,2768.14
 เขต 11183,43217,5779.58198,79721,64210.89198,18520,68810.44108,25710,5069.70
 เขต 12260,12821,2108.15298,92624,8468.31299,91523,9898.00197,04014,5107.36
 รวมทั้งหมด2,351,544224,6119.552,509,501256,06510.202,582,095263,57210.211,506,790142,7459.47
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 สิงหาคม 2565