DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขต 1242,86527,62711.38253,84829,49211.62219,19323,92210.91204,63422,29010.89
 เขต 2142,55514,46310.15137,70014,10510.24123,60212,75010.3299,5429,9159.96
 เขต 3142,15713,7329.66138,49212,9789.37116,1069,7528.40105,9289,1168.61
 เขต 4174,41421,16312.13159,22018,82811.83129,52014,96011.55101,60312,23712.04
 เขต 5258,18023,4569.09232,76121,3459.17196,23717,0208.67169,98715,3559.03
 เขต 6278,18726,3139.46250,84323,5759.40201,54018,0858.97153,85014,7949.62
 เขต 7256,04319,3947.57242,27418,5017.64218,01314,6186.71181,02812,0266.64
 เขต 8252,96123,0879.13246,74022,9099.28215,43218,2518.47110,7759,3188.41
 เขต 9389,64235,6139.14371,15134,0719.18297,15324,4138.22234,61120,5918.78
 เขต 10217,30017,7978.19211,96617,0928.06187,05014,0407.51158,78712,4587.85
 เขต 11235,84921,8359.26220,88120,1819.14175,64115,5248.84148,98813,3998.99
 เขต 12328,94225,2647.68332,21825,0947.55269,85519,7087.30210,24416,2197.71
 รวมทั้งหมด2,919,095269,7449.242,798,094258,1719.232,349,342203,0438.641,879,977167,7188.92
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 ตุลาคม 2564