DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขต 1242,98527,66311.38253,98729,51711.62219,82323,97110.90212,08223,20010.94
 เขต 2143,83114,69510.22138,66614,28110.30124,35312,83210.32112,23311,43810.19
 เขต 3142,47613,7809.67138,80013,0189.38116,2749,7658.40108,0769,2918.60
 เขต 4174,63921,19512.14159,45218,85411.82130,33315,05111.55107,54112,94012.03
 เขต 5258,82423,5419.10233,26121,4109.18197,31017,1038.67176,67216,1009.11
 เขต 6277,85426,3139.47250,79223,5999.41202,63518,2108.99163,10015,9319.77
 เขต 7255,86219,3977.58242,36318,4957.63218,13114,6186.70191,99212,9856.76
 เขต 8280,64126,0369.28273,67025,7709.42237,16920,1558.50187,46916,7968.96
 เขต 9390,27935,7129.15371,52134,1239.18297,80124,5008.23247,09222,0848.94
 เขต 10217,38917,8108.19212,11417,1048.06187,48614,0627.50167,27813,2617.93
 เขต 11236,97521,9959.28221,71120,2839.15176,14115,5648.84157,36014,2629.06
 เขต 12328,96225,2647.68332,25425,0907.55270,50119,7757.31222,63517,5697.89
 รวมทั้งหมด2,950,717273,4019.272,828,591261,5449.252,377,957205,6068.652,053,530185,8579.05
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564