DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขต 1277,52135,43912.77260,67134,19613.12257,45132,03212.44257,53231,98512.42
 เขต 2145,51518,06612.42143,02118,27112.78151,88918,15311.95148,96417,68211.87
 เขต 3152,06118,99812.49149,21418,92512.68139,55516,77512.02143,61718,36612.79
 เขต 4206,97626,87612.99209,19427,33613.07188,59124,58813.04193,99426,46913.64
 เขต 5318,96035,00810.98295,91032,90911.12290,68231,10410.70290,91333,66211.57
 เขต 6308,71533,98811.01298,89633,49511.21278,82130,72211.02283,74132,04911.30
 เขต 7292,58329,54310.10273,91528,70010.48265,23127,07410.21260,93727,90510.69
 เขต 8315,33535,21211.17311,06036,42411.71297,09933,64011.32292,87233,62511.48
 เขต 9427,55847,49311.11421,34847,10511.18386,70441,85410.82363,02541,77611.51
 เขต 10229,30821,2269.26221,02320,3899.22210,98919,5549.27202,55819,2979.53
 เขต 11254,55528,55311.22227,79524,65710.82221,79524,43311.02230,03427,35511.89
 เขต 12365,40832,4818.89336,43330,0608.93334,34029,4158.80332,42530,7909.26
 รวมทั้งหมด3,294,495362,88311.013,148,480352,46711.193,023,147329,34410.893,000,612340,96111.36
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562