DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขต 1275,05335,84813.03253,16832,57812.87197,09723,71612.03214,24125,92512.10
 เขต 2152,17619,06612.53146,44516,89611.54121,00112,13110.03130,61713,81710.58
 เขต 3159,42819,92912.50151,11517,81011.79113,87810,4289.16125,05012,3099.84
 เขต 4205,50728,24013.74189,49225,46413.44145,29616,54111.38157,21720,07012.77
 เขต 5313,74533,94910.82276,60228,54210.32208,89316,5367.92244,12922,4459.19
 เขต 6325,99435,21510.80289,60731,11510.74212,10619,2219.06228,77223,25110.16
 เขต 7286,05930,26410.58274,35925,8709.43216,87114,0976.50222,28715,4696.96
 เขต 8314,61235,49011.28306,01333,92011.08226,54019,9128.79221,88320,9309.43
 เขต 9425,44847,27711.11402,74743,35210.76276,81121,2547.68284,46626,1919.21
 เขต 10231,24521,9559.49207,86018,5898.94181,24213,4417.42177,78314,3348.06
 เขต 11261,95528,41310.85232,46823,42310.08173,43515,2358.78196,61918,8439.58
 เขต 12368,67534,3489.32339,99630,5098.97271,00320,3647.51306,71624,8318.10
 รวมทั้งหมด3,319,897369,99411.143,069,872328,06810.692,344,173202,8768.652,509,780238,4159.50
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563