DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขต 1243,56024,58510.09235,03124,55410.45234,96223,98010.21259,29227,36010.55
 เขต 2145,23115,03610.35146,42713,8159.43143,19613,4079.36149,60014,3879.62
 เขต 3131,51112,7979.73123,50411,8749.61124,74211,5029.22132,14513,0099.84
 เขต 4179,46616,2549.06166,48814,5568.74168,33215,3489.12179,24617,4629.74
 เขต 5283,48424,0578.49256,73621,0668.21270,49222,2858.24275,94324,2358.78
 เขต 6265,24322,3478.43241,10120,0158.30248,47221,5178.66268,75126,2839.78
 เขต 7261,30022,9408.78254,39421,6798.52255,73920,4968.01267,29422,5188.42
 เขต 8278,57123,2708.35278,36723,8128.55267,89622,2178.29279,36924,9098.92
 เขต 9345,03319,2245.57313,39917,2385.50331,00118,7875.68325,17521,0896.49
 เขต 10229,91418,4288.02211,38517,2758.17214,30816,5167.71203,66016,2137.96
 เขต 11216,24121,69610.03212,84720,4879.63207,05719,0169.18214,91521,4339.97
 เขต 12310,16819,9736.44294,73918,6426.32290,14218,2136.28299,97019,9466.65
 รวมทั้งหมด2,889,722240,6078.332,734,418225,0138.232,756,339223,2848.102,855,360248,8448.71
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2562