DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 1867,17748,2165.56378,54843.65191,58322.09203,89523.5144,9355.18
*เขต 2529,41926,3334.97213,41240.31111,41721.05137,08725.8941,1707.78
*เขต 3456,20621,0934.62195,43242.84102,30322.42105,02723.0232,3517.09
*เขต 4658,66227,8794.23299,85845.53149,21322.65137,22420.8344,4886.75
*เขต 5833,26330,5383.66392,78947.14187,46422.50171,27120.5551,2016.14
*เขต 6927,28436,3193.92458,71349.47203,09021.90176,41419.0252,7485.69
*เขต 7860,15231,9523.71425,71949.49193,54122.50169,19119.6739,7494.62
*เขต 8986,06036,3313.68473,28848.00221,56622.47203,52020.6451,3555.21
*เขต 91,008,56343,4424.31476,83947.28212,70621.09218,04221.6257,5345.70
*เขต 10681,06532,9824.84279,25141.00144,73021.25177,39626.0546,7066.86
*เขต 11659,34626,3253.99296,44944.96131,81019.99154,39523.4250,3677.64
*เขต 12695,99829,4964.24269,07138.66149,81121.52186,25726.7661,3638.82
*รวมทั้งหมด9,163,195390,9064.274,159,36945.391,999,23421.822,039,71922.26573,9676.26
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565