DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 1929,30253,4055.75409,61044.08204,99422.06215,46523.1945,8284.93
*เขต 2553,10727,7255.01225,98840.86117,17521.18141,12625.5241,0937.43
*เขต 3462,22322,0754.78197,76142.78103,78722.45106,50523.0432,0956.94
*เขต 4667,65226,5603.98301,72545.19150,97322.61142,66521.3745,7296.85
*เขต 5857,81331,8233.71402,16146.88196,61622.92176,71620.6050,4975.89
*เขต 6971,31338,3373.95478,62649.28212,42921.87186,15419.1755,7675.74
*เขต 7888,43934,0523.83432,88048.72200,67422.59179,74020.2341,0934.63
*เขต 8942,29133,0443.51465,62349.41206,86721.95190,63020.2346,1274.90
*เขต 91,062,82646,0654.33501,17747.16226,61421.32230,02321.6458,9475.55
*เขต 10740,02636,0524.87309,96341.89159,34321.53187,52825.3447,1406.37
*เขต 11674,81927,1814.03302,68944.85134,33719.91159,39523.6251,2177.59
*เขต 12715,32431,1964.36277,31938.77157,00621.95188,50926.3561,2948.57
*รวมทั้งหมด9,465,135407,5154.314,305,52245.492,070,81521.882,104,45622.23576,8276.09
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 ตุลาคม 2564