DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 1928,83853,3285.74409,36344.07204,92022.06215,40723.1945,8204.93
*เขต 2554,66727,7545.00226,37640.81117,53821.19141,68425.5441,3157.45
*เขต 3461,74722,0434.77197,48342.77103,70522.46106,42923.0532,0876.95
*เขต 4668,65026,5313.97302,05545.17151,18422.61143,01421.3945,8666.86
*เขต 5857,34531,7683.71401,73146.86196,63122.93176,75120.6250,4645.89
*เขต 6967,73238,1553.94475,71249.16211,81721.89186,21519.2455,8335.77
*เขต 7888,62334,0433.83432,84148.71200,70422.59179,87120.2441,1644.63
*เขต 81,043,52136,9753.54513,92049.25230,85122.12210,87120.2150,9044.88
*เขต 91,065,25445,8794.31500,47446.98227,39021.35232,08221.7959,4295.58
*เขต 10740,99736,0544.87310,21641.86159,54121.53187,91925.3647,2676.38
*เขต 11675,23127,2004.03302,82744.85134,41419.91159,53223.6351,2587.59
*เขต 12715,38331,1854.36277,27338.76157,01921.95188,58426.3661,3228.57
*รวมทั้งหมด9,567,988410,9154.294,350,27145.472,095,71421.902,128,35922.24582,7296.09
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564