DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 1983,83356,9595.79439,02544.62217,65222.12224,25722.7945,9404.67
*เขต 2553,99727,9305.04226,90140.96118,39721.37140,91125.4439,8587.19
*เขต 3462,68421,5154.65205,48544.41100,44921.71104,67322.6230,5626.61
*เขต 4741,13528,6893.87345,89346.67167,85922.65152,39820.5646,2966.25
*เขต 5877,09233,9663.87407,86446.50202,94323.14181,95520.7550,3645.74
*เขต 61,036,13640,4863.91516,64049.86226,12321.82196,24018.9456,6475.47
*เขต 7893,47334,0153.81435,72848.77202,64122.68181,07420.2740,0154.48
*เขต 81,030,50336,8833.58509,51149.44227,56322.08207,65120.1548,8954.74
*เขต 91,058,02548,2304.56507,01547.92220,49520.84225,75321.3456,5325.34
*เขต 10730,84236,7155.02315,06143.11156,37621.40179,52124.5643,1695.91
*เขต 11672,80229,6344.40284,76942.33144,43021.47163,63624.3250,3337.48
*เขต 12716,19630,8134.30283,57439.59158,02222.06185,51225.9058,2758.14
*รวมทั้งหมด9,756,718425,8354.364,477,46645.892,142,95021.962,143,58121.97566,8865.81
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563