DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
น้ำหนักเกินและอ้วน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 115,4065,77537.491,99612.962,42415.731,3558.80
*เขต 230,35610,29233.904,36114.373,63711.982,2947.56
*เขต 332,00515,69849.053,94112.316,68520.895,07215.85
*เขต 478,15027,77335.5410,63113.6010,15813.006,9848.94
*เขต 521,3046,99232.822,72912.812,56012.021,7037.99
*เขต 644,42813,95731.416,10613.744,94111.122,9106.55
*เขต 762,52613,82422.116,81910.914,6827.492,3233.72
*เขต 842,4798,22319.363,8309.023,0307.131,3633.21
*เขต 926,2339,35035.643,49813.333,73814.252,1148.06
*เขต 1057,56418,25731.726,74911.727,55313.123,9556.87
*เขต 11107,06428,43426.5611,19610.4610,5889.896,6506.21
*เขต 128,6033,56941.491,23614.371,40316.3193010.81
*รวมทั้งหมด526,118162,14430.8263,09211.9961,39911.6737,6537.16
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีน้ำหนักเกินและอ้วน

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565