DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
น้ำหนักเกินและอ้วน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 115,4235,99538.872,15013.942,42715.741,4189.19
*เขต 227,1378,81132.473,47812.823,49412.881,8396.78
*เขต 313,9855,56539.791,85413.262,18815.651,52310.89
*เขต 487,01730,61935.1911,84313.6111,32413.017,4528.56
*เขต 527,6418,33530.153,47512.572,93510.621,9256.96
*เขต 658,25717,87830.697,51712.906,55411.253,8076.53
*เขต 785,55218,52321.659,09110.636,4147.503,0183.53
*เขต 844,4018,27418.634,0409.102,9596.661,2752.87
*เขต 939,69313,83834.865,24513.215,48513.823,1087.83
*เขต 1070,07820,37029.078,18811.688,25711.783,9255.60
*เขต 11152,06137,30924.5416,05510.5613,5148.897,7405.09
*เขต 1214,6174,48530.681,68411.521,65811.341,1437.82
*รวมทั้งหมด635,862180,00228.3174,62011.7467,20910.5738,1736.00
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีน้ำหนักเกินและอ้วน

วันที่ประมวลผล: 16 ตุลาคม 2564