DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
น้ำหนักเกินและอ้วน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <150
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 114,4375,50838.151,89313.112,32616.111,2898.93
*เขต 224,4338,94836.623,78015.473,18013.021,9888.14
*เขต 327,25413,77050.523,44712.655,87021.544,45316.34
*เขต 476,56527,16735.4810,43613.639,92612.966,8058.89
*เขต 519,7456,53233.082,53612.842,39112.111,6058.13
*เขต 642,75413,38331.305,88013.754,72411.052,7796.50
*เขต 754,02311,91922.066,02911.163,9707.351,9203.55
*เขต 834,5436,47718.752,9508.542,4427.071,0853.14
*เขต 925,0238,82935.283,30413.203,51014.032,0158.05
*เขต 1053,46017,01831.836,31511.817,04513.183,6586.84
*เขต 1198,63626,82227.1910,44510.5910,06910.216,3086.40
*เขต 128,2913,41341.171,20114.491,33516.1087710.58
*รวมทั้งหมด479,164149,78631.2658,21612.1556,78811.8534,7827.26
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีน้ำหนักเกินและอ้วน

วันที่ประมวลผล: 30 มิถุนายน 2565