DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ
*เขต 115,4067,28247.27
*เขต 230,35617,08256.27
*เขต 332,00512,69639.67
*เขต 478,15039,27350.25
*เขต 521,30411,81355.45
*เขต 644,42824,49555.13
*เขต 762,52642,40467.82
*เขต 842,47929,45169.33
*เขต 926,23312,59948.03
*เขต 1057,56431,27254.33
*เขต 11107,06468,38863.88
*เขต 128,6033,89445.26
*รวมทั้งหมด526,118300,64957.14
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565