DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ
*เขต 115,4067,31847.50
*เขต 227,78415,85557.07
*เขต 313,9796,49546.46
*เขต 486,94744,75951.48
*เขต 527,63716,16158.48
*เขต 658,29732,69956.09
*เขต 785,69956,96766.47
*เขต 846,05232,96671.58
*เขต 939,96520,22250.60
*เขต 1070,73640,64257.46
*เขต 11152,114102,27467.24
*เขต 1214,6388,61058.82
*รวมทั้งหมด639,254384,96860.22
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564