DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ
*เขต 115,4237,32447.49
*เขต 227,13715,65057.67
*เขต 313,9856,49746.46
*เขต 487,01744,80951.49
*เขต 527,64116,16258.47
*เขต 658,25732,68156.10
*เขต 785,55256,90266.51
*เขต 844,40131,97172.01
*เขต 939,69320,12650.70
*เขต 1070,07840,38057.62
*เขต 11152,061102,27067.26
*เขต 1214,6178,59458.79
*รวมทั้งหมด635,862383,36660.29
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 ตุลาคม 2564