DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 115,4062,34915.257,28247.271,99612.962,42415.731,3558.80
*เขต 230,3562,9829.8217,08256.274,36114.373,63711.982,2947.56
*เขต 332,0053,61111.2812,69639.673,94112.316,68520.895,07215.85
*เขต 478,15011,10414.2139,27350.2510,63113.6010,15813.006,9848.94
*เขต 521,3042,49911.7311,81355.452,72912.812,56012.021,7037.99
*เขต 644,4285,97613.4524,49555.136,10613.744,94111.122,9106.55
*เขต 762,5266,29810.0742,40467.826,81910.914,6827.492,3233.72
*เขต 842,4794,80511.3129,45169.333,8309.023,0307.131,3633.21
*เขต 926,2334,28416.3312,59948.033,49813.333,73814.252,1148.06
*เขต 1057,5648,03513.9631,27254.336,74911.727,55313.123,9556.87
*เขต 11107,06410,2429.5768,38863.8811,19610.4610,5889.896,6506.21
*เขต 128,6031,14013.253,89445.261,23614.371,40316.3193010.81
*รวมทั้งหมด526,11863,32512.04300,64957.1463,09211.9961,39911.6737,6537.16
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565