DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 115,4232,10413.647,32447.492,15013.942,42715.741,4189.19
*เขต 227,1372,6769.8615,65057.673,47812.823,49412.881,8396.78
*เขต 313,9851,92313.756,49746.461,85413.262,18815.651,52310.89
*เขต 487,01711,58913.3244,80951.4911,84313.6111,32413.017,4528.56
*เขต 527,6413,14411.3716,16258.473,47512.572,93510.621,9256.96
*เขต 658,2577,69813.2132,68156.107,51712.906,55411.253,8076.53
*เขต 785,55210,12711.8456,90266.519,09110.636,4147.503,0183.53
*เขต 844,4014,1569.3631,97172.014,0409.102,9596.661,2752.87
*เขต 939,6935,72914.4320,12650.705,24513.215,48513.823,1087.83
*เขต 1070,0789,32813.3140,38057.628,18811.688,25711.783,9255.60
*เขต 11152,06112,4828.21102,27067.2616,05510.5613,5148.897,7405.09
*เขต 1214,6171,53810.528,59458.791,68411.521,65811.341,1437.82
*รวมทั้งหมด635,86272,49411.40383,36660.2974,62011.7467,20910.5738,1736.00
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 16 ตุลาคม 2564