DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 115,4062,10013.637,31847.502,14713.942,42615.751,4159.18
*เขต 227,7842,6779.6415,85557.073,65113.143,69813.311,9036.85
*เขต 313,9791,92113.746,49546.461,85113.242,19015.671,52210.89
*เขต 486,94711,56013.3044,75951.4811,82713.6011,33713.047,4648.58
*เขต 527,6373,14311.3716,16158.483,47412.572,93610.621,9236.96
*เขต 658,2977,70113.2132,69956.097,52312.906,56211.263,8126.54
*เขต 785,69910,11411.8056,96766.479,12910.656,4547.533,0353.54
*เขต 846,0524,3499.4432,96671.584,2239.173,1506.841,3642.96
*เขต 939,9655,75914.4120,22250.605,29513.255,55313.893,1367.85
*เขต 1070,7369,41713.3140,64257.468,29411.738,37211.844,0115.67
*เขต 11152,11412,4938.21102,27467.2416,07010.5613,5278.897,7505.09
*เขต 1214,6381,53710.508,61058.821,68411.501,66111.351,1467.83
*รวมทั้งหมด639,25472,77111.38384,96860.2275,16811.7667,86610.6238,4816.02
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564