DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B)
การแปรผลตามค่า BMI
ผอม
BMI<18.5
ร้อยละ ปกติ
BMI >=18.5 ถึง <23
(A)
ร้อยละ น้ำหนักเกิน
BMI >=23 ถึง <25
ร้อยละ อ้วนระดับ 1
BMI >=25 ถึง <30
ร้อยละ อ้วนระดับ 2
BMI >=30 ถึง <150
ร้อยละ
*เขต 114,1942,16615.266,62546.671,85613.082,28716.111,2608.88
*เขต 222,5572,47210.9611,39450.513,49615.503,24514.391,9508.64
*เขต 325,5702,81811.0210,17039.773,33213.035,26620.593,98415.58
*เขต 473,90810,44514.1337,25550.4110,09113.659,56612.946,5518.86
*เขต 513,2861,45210.937,03552.951,74113.101,79013.471,2689.54
*เขต 639,9415,29213.2522,17855.535,52513.834,36010.922,5866.47
*เขต 751,0054,8259.4634,86068.355,69011.163,7957.441,8353.60
*เขต 831,1203,0309.7422,44572.122,6238.432,0906.729322.99
*เขต 924,0854,04216.7811,59548.143,14513.063,37814.031,9257.99
*เขต 1046,3266,62514.3024,68253.285,52111.926,23013.453,2687.05
*เขต 1182,3268,68010.5449,43660.059,27111.269,17311.145,7667.00
*เขต 128,1811,08913.313,71945.461,19014.551,31816.1186510.57
*รวมทั้งหมด432,49952,93612.24241,39455.8153,48112.3752,49812.1432,1907.44
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ:

B หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี - 29 ปี 11 เดือน 29 วัน มีดัชนีมวลกายปกติ

วันที่ประมวลผล: 24 พฤษภาคม 2565