DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 117,1601,2137.07168159130151125143121103743900
 เขต 211,9487336.13114119928268666762392400
 เขต 37,5734085.39587147493946293623910
 เขต 49,1275335.848173676553635040281210
 เขต 511,5927356.3413196888870777469281310
 เขต 612,0557155.931111051157563766754371101
 เขต 713,7989156.6316412612010294898263581700
 เขต 820,1021,0024.9816913912010991888981734030
 เขต 918,2361,0135.5516118216711287899467421101
 เขต 1018,2811,2857.03175198183142120117113113774520
 เขต 1116,1101,1056.861481581441341211328698533100
 เขต 1224,5131,7467.12280199201198176202178153996000
 รวมทั้งหมด180,49511,4036.321,7601,6251,4741,3071,1071,1881,05093963131282

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 17 สิงหาคม 2565