DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 111,0617436.7216614911512185713330000
 เขต 27,9484655.85114107857043251920000
 เขต 35,1292805.46587146413225520000
 เขต 45,4893366.12736862573628930000
 เขต 57,1684626.4511883787749391620000
 เขต 67,3894245.74111100904836261020001
 เขต 78,6665656.52160112106805938820000
 เขต 812,6116084.821561291088562451940000
 เขต 910,6975955.56154164134704224600100
 เขต 1011,8838206.9016718815611593653420000
 เขต 1110,6766446.031331451328160662610000
 เขต 1215,6111,0516.732401871891581261094110000
 รวมทั้งหมด114,3286,9936.121,6501,5031,3011,003723561226240101

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 22 พฤษภาคม 2565