DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 125,1501,6536.5715916714414313914712616213314191101
 เขต 216,7831,1226.6911512610710194109868395976841
 เขต 311,0946115.51677667653550475453443716
 เขต 413,7658376.0810295104677863837569523712
 เขต 517,5211,0746.131191341031081101221008177624216
 เขต 619,1161,2296.431731411411151051191068987735129
 เขต 721,4831,3656.35187154118114691171181051241149253
 เขต 828,7741,6055.5817220214212713313612511012513412178
 เขต 927,4301,6075.86189213158142154147130135145936140
 เขต 1025,5461,7917.0119615515214915417815316113914312487
 เขต 1124,1551,5456.401811631531341141571461281111189149
 เขต 1233,3852,4407.3126326823623821921623424019615211464
 รวมทั้งหมด264,20216,8796.391,9231,8941,6251,5031,4041,5611,4541,4231,3541,223929586

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564