DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 127,9681,9196.86187174178143163166175164158153136122
 เขต 218,9291,2966.85130127117111103106114999811410968
 เขต 312,7597846.14728572565675717662665043
 เขต 417,3711,0315.94123899111299991066069757533
 เขต 522,0161,4606.631531241251081211481361481221188572
 เขต 624,6791,7106.931771781811461551571511481561219248
 เขต 724,6051,6006.5017015714715312512715413212113611464
 เขต 833,4652,0726.19211195194189159146168195156193157109
 เขต 931,5961,8935.9924620021016914214915518715611011158
 เขต 1028,1671,9266.8421317420916116316117115015017410397
 เขต 1128,0941,8276.5016317517613913916016419815714712683
 เขต 1242,3283,1767.50312297297267287295248282244245227175
 รวมทั้งหมด311,97720,6946.632,1571,9751,9971,7541,7121,7891,8131,8391,6491,6521,385972

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563