DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 128,4681,9696.92211210220177144146157155167141134107
 เขต 219,7621,2796.471291261091331179910695791069486
 เขต 313,1097986.098710455676878576072695130
 เขต 418,5781,0945.891041139796691201179897786144
 เขต 524,3411,6976.971691821711571331451451651381269373
 เขต 624,8651,6886.7917816518416015214213712714512410272
 เขต 725,2841,4765.84175137157142107136135118119998368
 เขต 835,1122,1466.11237214210193129186182168176163139149
 เขต 932,2911,7235.342111841901721341561621491301019242
 เขต 1029,6011,8756.33194184206160126178166144131141139106
 เขต 1128,5931,4855.191401371511531051281431301291137680
 เขต 1241,9793,1727.56291296320261280325262293244240215145
 รวมทั้งหมด321,98320,4026.342,1262,0522,0701,8711,5641,8391,7691,7021,6271,5011,2791,002

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562