DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 134,0702,2186.51205198224181145183178174153193194190
 เขต 223,2401,6947.29171177147118146145138132114134143129
 เขต 316,3669285.671308599716476867657757138
 เขต 422,6511,2415.4814912211110110410711211795876769
 เขต 530,8662,0026.49198187188149135189163160180174137142
 เขต 629,7511,8656.2720017621013614117517613515415114170
 เขต 732,9181,5684.76135136148117112123137135104145149127
 เขต 841,4261,5303.6916816814715090128107109120105117121
 เขต 940,6222,2805.6125526023919818721718819020113211895
 เขต 1034,4652,3926.94230231231201179193184188190199188178
 เขต 1132,8901,6825.11133128152138133133133162131133165141
 เขต 1247,1623,3897.19269291304306285275257295309312271215
 รวมทั้งหมด386,42722,7895.902,2432,1592,2001,8661,7211,9441,8591,8731,8081,8401,7611,515

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 13 มกราคม 2562