DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 134,4191,7895.20161154174152119150132139146150151161
 เขต 219,8781,2026.05103831099896968010599110116107
 เขต 314,7808045.44857469676754667576675351
 เขต 418,5381,1616.261131081069389119107101751008565
 เขต 532,4881,4524.47133126124110125110133113108120125125
 เขต 622,2361,2645.6811211210710865931239812410812589
 เขต 733,8171,9315.71199163172158154141152176132159147178
 เขต 840,8442,4636.03255221235193163202208190172179237208
 เขต 932,1371,9966.21241232155190147178139186152126134116
 เขต 1031,1551,9516.26171161175186146187168147143153177137
 เขต 1136,0461,8155.04206163164156129136130145134137145170
 เขต 1229,5981,9316.52185163164130145153158177208187129132
 รวมทั้งหมด345,93619,7595.711,9641,7601,7541,6411,4451,6191,5961,6521,5691,5961,6241,539

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 31 ธันวาคม 2561