DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ใน ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
เขตสุขภาพ พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 ร้อยละ พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่น 2559 ร้อยละ พ.ร.บ.การตลาดนมผง 2560 ร้อยละ
ประมเมินนสถานการณ์ ประชุม ศศจ./ขับเคลื่อนมตื ประชุมกรรมการ มีแผนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการ ทำเนียบเจ้าพนักงาน เฝ้าระวังเชิงรุก
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: -