DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ใน ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
เขตสุขภาพ พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 ร้อยละ พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่น 2559 ร้อยละ พ.ร.บ.การตลาดนมผง 2560 ร้อยละ
ประมเมินนสถานการณ์ ประชุม ศศจ./ขับเคลื่อนมตื ประชุมกรรมการ มีแผนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการ ทำเนียบเจ้าพนักงาน เฝ้าระวังเชิงรุก
เขต 188100.0028825.00700.00
เขต 255100.00555100.00500.00
เขต 35360.00555100.0055100.00
เขต 48225.0058862.5088100.00
เขต 588100.0068875.00800.00
เขต 688100.00888100.0088100.00
เขต 744100.0014425.0044100.00
เขต 877100.00777100.0077100.00
เขต 944100.00444100.0044100.00
เขต 1055100.0045580.0055100.00
เขต 1177100.00777100.00700.00
เขต 127457.14777100.00700.00
เขต 1311100.000110.0011100.00
รวมทั้งหมด776685.7161777779.22764254.55
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: 25 กันยายน 2563